Θεματικές ενότητες του προγράμματος και περιγραφή τους

Μέρος Α: Βασικές Έννοιες για την Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Τίτλος Θ.Ε.1: Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηγεσία στο Σύγχρονο Σχολείο

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.1

Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι η ανάδειξη ενός μοντέλου αποτελεσματικής εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας μέσα από τον  εννοιολογικό προσδιορισμό της εκπαιδευτικής διοίκησης και  την κατανόηση της έννοιας της ηγεσίας στο σχολείο.

Ειδικότερα, θα  προσδιοριστεί και θα οριοθετηθεί η εκπαιδευτική διοίκηση και θα προσδιοριστούν οι βασικές λειτουργίες της οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία, την ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών. Εν συνεχεία, θα αναλυθεί η έννοια της ηγεσίας, θα παρουσιαστούν τα  σύγχρονα μοντέλα και οι μορφές με τις οποίες μπορεί να ασκηθεί σε σχολικές μονάδες και, θα αποτυπωθούν οι βασικές διαφορές μεταξύ ηγεσίας και διοίκησης. Τέλος, θα αναλυθεί η έννοια της σχολικής αποτελεσματικότητας και θα παρατεθούν αποτελεσματικοί τρόποι διοίκησης και ηγεσίας σε επίπεδο σχολικής μονάδας, δίνοντας έμφαση στις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ο αποτελεσματικός διευθυντής μιας σύγχρονης σχολικής μονάδας.

 

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 20 ώρες, 0,8 ΕCTS

 

Τίτλος Θ.Ε.2: Εισαγωγή στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) στην Εκπαίδευση

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.2

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους  με την έννοια της ποιότητας ως βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, να τους επεξηγήσει σημαντικούς όρους γύρω από την έννοια αυτή και να επισημάνει τη δυσκολία σαφούς ορισμού μιας τόσο συγκεχυμένης και πολυπαραγοντικά εξαρτώμενης έννοιας. Ταυτόχρονα, επιχειρεί να ενημερώσει τους εκπαιδευόμενους για τους σκοπούς που επιδιώκονται μέσω της εφαρμογής μιας τέτοιας μορφής διοίκησης στην εκπαίδευση. Συνεπώς, στην ενότητα αυτή θα γίνει προσέγγιση της  έννοιας και της σημασίας της ποιότητας διαχρονικά ενώ παράλληλα θα φωτιστούν οι θεμελιώδεις προϋποθέσεις και αξίες, αλλά και οι στόχοι της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην εκπαίδευση.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 20 ώρες, 0,8 ΕCTS

 

Τίτλος Θ.Ε.3: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Εκπαίδευση

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.3

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι πώς ένας τρόπος διοίκησης, όπως αυτός της Ολικής Ποιότητας μπορεί να έχει εφαρμογή στην εκπαίδευση. Επίσης, στόχος της ενότητας είναι να αντιληφθούν οι εκπαιδευόμενοι ότι η ΔΟΠ δύναται να εφαρμοστεί, πέρα από τα εκπαιδευτικά συστήματα και σε μεμονωμένες σχολικές μονάδες. Επίσης, αποτελεί σκοπό μέσα από αυτήν την ενότητα οι εκπαιδευόμενοι να  αποσαφηνίσουν τα κριτήρια βάσει των οποίων μια σχολική μονάδα αποκαλείται ποιοτική, αλλά και τους βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την ποιότητά της.

 

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 20 ώρες, 0,8 ΕCTS

 

Τίτλος Θ.Ε.4: Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση ανά τον κόσμο και η εφαρμογή της στην Ελληνική Πραγματικότητα

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.4

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι πολιτικές ποιότητας που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στις ΗΠΑ. Επιδιώκεται επίσης, να έρθουν σε επαφή με φορείς, σχολεία και διεθνείς συνόδους και εκθέσεις που στοχεύουν και εφαρμόζουν πρακτικές  ποιότητας  που απορρέουν από τις αρχές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Τέλος, θα γίνει μια κριτική παρουσίαση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και μέσω αυτής οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να κατανοήσουν τις αδυναμίες αυτού, αλλά και κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες που παρουσιάζονται και εμποδίζουν την εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ στο συγκεκριμένο συγκείμενο.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 20 ώρες, 0,8 ΕCTS

 

Τίτλος Θ.Ε.5: Η συστημική προσέγγιση της ΔΟΠ με στόχο την εφαρμογή της στην Εκπαίδευση

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.5

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι πώς μια σχολική μονάδα λειτουργεί ως σύστημα με εισροές- εκροές, αν και διέπεται από κάποιες ιδιαιτερότητες που τη διαφοροποιούν από τους υπόλοιπους συστημικούς  οργανισμούς. Επίσης, στόχος της ενότητας είναι να αντιληφθούν οι εκπαιδευόμενοι πως, όπως κάθε σύστημα, έτσι και η σχολική μονάδα διέπεται από κάποιες λειτουργίες, αρχές και διαδικασίες, προκειμένου να εργάζεται εύρυθμα και αποτελεσματικά.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 20 ώρες, 0,8 ΕCTS

Τίτλος Θ.Ε.6: Εφαρμογές χαρακτηριστικών της ΔΟΠ στην Εκπαίδευση

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.6

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι πώς ορίζεται και οριοθετείται η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην εκπαίδευση, δηλαδή να στοιχειοθετήσουν καταρχάς τα χαρακτηριστικά ενός ποιοτικού σχολείου καθώς και να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει μια προικισμένη ηγεσία και ένα ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό. Επιπλέον, στόχος είναι να κατανοήσουν τον σημαντικότατο ρόλο δυο σημαντικών πυλώνων σε ποιοτικές εκπαιδευτικές διαδικασίες, δηλαδή του προγραμματισμού και της αξιολόγησης.

 

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 20 ώρες, 0,8 ΕCTS

Μέρος Β: Κρίσιμες στρατηγικές και μέθοδοι στην εκπαιδευτική διοίκηση

Τίτλος Θ.Ε.7: Προώθηση καινοτομιών και μεταρρυθμίσεων στο σχολείο (μέρος Α)

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.7

Σε αυτή τη θεματική ενότητα προσδιορίζονται εννοιολογικά οι όροι «αλλαγή», «καινοτομία» και «μεταρρύθμιση» και διακρίνονται μεταξύ τους οι επιχειρούμενες αλλαγές είτε ως «καινοτομίες», είτε ως «μεταρρυθμίσεις», είτε ανάλογα με το βαθμό τους σε «πρώτου» και «δεύτερου» βαθμού. Εν συνεχεία συζητιούνται οι φάσεις από τις οποίες περνούν τα άτομα κατά τη διαδικασία προώθησης της αλλαγής ενώ εξετάζονται κατάλληλες στρατηγικές και μοντέλα προώθησης και υιοθέτησης καινοτομιών και αλλαγών στο επίπεδο της σχολικής μονάδας.

 

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 20 ώρες, 0,8 ΕCTS

 

Τίτλος Θ.Ε.8: Προώθηση καινοτομιών και μεταρρυθμίσεων στο σχολείο (μέρος Β)

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.8

Σε αυτή την Ενότητα θα γίνει αναφορά στις διάφορες προσεγγίσεις των σχετικών Μοντέλων και Στρατηγικών, στην επιλογή και διαμόρφωση της πιο κατάλληλης προσέγγισης για εισαγωγή της Αλλαγής στην Εκπαίδευση/σχολείο, στο ρόλο του Ηγέτη/διευθυντή για τον τρόπο προώθησης των επιχειρούμενων Αλλαγών και σε ορισμένες κριτικές προσεγγίσεις σε σχέση με την μη επιτυχημένη προώθηση των Αλλαγών σε επίπεδο Εκπαίδευσης.  

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 20 ώρες, 0,8 ΕCTS

 

Τίτλος Θ.Ε.9: Η συναισθηματική νοημοσύνη στο σχολείο: Αναπτύσσοντας συναισθηματικά ευφυή σχολεία και θετικές συμπεριφορές στην Εκπαίδευση

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.9

Σκοπός τούτης της θεματικής ενότητας είναι η ανάδειξη ενός μοντέλου συναισθηματικά ευφυών εκπαιδευτικών οργανισμών, μέσα από τον  εννοιολογικό προσδιορισμό της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (ατόμων και οργανισμών) και την ανάδειξη της αναγκαιότητας προώθησης θετικών συμπεριφορών στο σχολείο.

Ειδικότερα, αρχικά, θα αναλυθεί η σημασία της ανάπτυξης θετικής συμπεριφοράς στο σχολείο, θα παρουσιαστεί η εξέλιξη στη μέτρηση της ανθρώπινης νοημοσύνης, θα προσδιοριστεί η έννοια των συναισθημάτων και θα αναπτυχθούν τα θεωρητικά μοντέλα συναισθηματικής νοημοσύνης. Εν συνεχεία, θα αναλυθεί η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης στο χώρο εργασίας και ειδικότερα, σε σχολικό πλαίσιο ενώ, παράλληλα, θα γίνει αναφορά στις βασικές δεξιότητες ΣΝ των στελεχών εκπαίδευσης. Τέλος, θα αναλυθεί η έννοια των συναισθηματικά ευφυών οργανισμών, θα δοθεί έμφαση στη διεργασία της δυναμικής διερεύνησης και, θα παρουσιαστούν τα οφέλη από την ανάπτυξη των συναισθηματικά ευφυών σχολείων.

 

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 20 ώρες, 0,8 ΕCTS

 

Τίτλος Θ.Ε.10: Η διοίκηση των ταλέντων (talent management) στο σύγχρονο Σχολείο: Θεωρητικό πλαίσιο, πρακτικά βήματα και δεξιότητες για ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και βελτίωση των αποτελεσμάτων του σχολείου

 

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.10

Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι η αποτελεσματική διοίκηση των σχολικών οργανισμών με έμφαση στην ανάδειξη των ταλέντων (talent management) και η παρουσίαση των μέσων που έχει στη διάθεσή του ο διευθυντής προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του προς αυτή την κατεύθυνση.

Ειδικότερα, αρχικά, θα αναλυθεί η σημασία διοίκησης ταλέντων στην εκπαίδευση και ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας, ενώ, θα οριοθετηθεί η έννοια της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών. Εν συνεχεία, θα αναπτυχθούν τα βασικά στάδια για τη διοίκηση και ανάδειξη των ταλέντων στο σχολείο και θα γίνει αναφορά στις προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής της. Τέλος, θα προσδιοριστούν κρίσιμες δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν τα στελέχη της εκπαίδευσης προκειμένου να προσελκύσουν, διατηρήσουν και αναδείξουν τα ταλέντα των εκπαιδευτικών όπως είναι η ενδυνάμωση, ο μεντορισμός και η διαρκής επαγγελματική καθοδήγηση (coaching).

Η διοίκηση των ταλέντων αποτελεί μια στρατηγική επιλογή της διοίκησης και σημαντικό εργαλείο για τα στελέχη της εκπαίδευσης, καθώς, στο πλαίσιο του ρόλου και των αρμοδιοτήτων τους, καλούνται να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους, οδηγώντας το σχολείο στην επιτυχία.

 

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 30 ώρες, 1,2 ΕCTS

Τίτλος Θ.Ε.11: Στρατηγική επικοινωνία και ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης συγκρούσεων στο σχολείο

 

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.11

Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι ο εννοιολογικός προσδιορισμός της επικοινωνίας και η ανάδειξη των στοιχείων της  καθώς και  η κατανόηση της έννοιας της σύγκρουσης  και  του τρόπου επίλυσής της στο σχολείο.

Ειδικότερα, θα προσδιοριστεί και θα οριοθετηθεί η επικοινωνία και θα αναδειχθούν τα στοιχεία της που είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την εξέλιξη των σχέσεων σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Εν συνεχεία, θα αναλυθεί η έννοια της σύγκρουσης, θα παρουσιαστούν τα  είδη και οι μορφές με τις οποίες μπορεί να εκδηλωθεί, θα αποτυπωθούν τα βασικά χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων μερών και, θα επισημανθούν τα σημαντικότερα αίτια που οδηγούν στην εκδήλωσή της, καθώς και οι βασικότερες συνέπειες (βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες) τόσο για το άτομο όσο και για το σχολικό οργανισμό. Θα γίνει αναφορά στις πιθανές ωφέλειες που μπορούν να προκύψουν από αυτήν σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο βελτίωσης των διαπροσωπικών και κοινωνικών σχέσεων εάν αντιμετωπισθεί ως εν δυνάμει θετική διεργασία. Τέλος, θα παρατεθούν αποτελεσματικοί τρόποι επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

 

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 30 ώρες, 1,2 ΕCTS

Τίτλος Θ.Ε.12:  Ηθικές διαστάσεις και υπευθυνότητα της ηγεσίας: αξίες, κουλτούρα και ευημερία στο σχολείο

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.12

Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι να αναδείξει τη σημασία  της υπευθυνότητας και των ηθικών αξιών της σχολικής ηγεσίας για αποτελεσματική διοίκηση των σχολικών οργανισμών, ισχυροποίηση της σχολικής κουλτούρας και, ευημερία των μελών τους. 

Ειδικότερα, αρχικά, θα αναλυθεί η έννοια της ευθύνης και των αξιών και θα γίνει αναφορά στην ηγεσία επικεντρωμένη σε αρχές καθώς και στην υπεύθυνη ηγεσία. Κατόπιν, θα αναπτυχθεί η έννοια της ευημερίας στο σχολείο: θα γίνει αναφορά σε συναφείς έννοιες και, θα προσδιοριστούν τα βασικά θεωρητικά μοντέλα της ευημερίας. Εν συνεχεία, θα αναπτυχθεί η έννοια του ήθους του ηγέτη, τα ηθικά διλήμματα που αντιμετωπίζει κατά την άσκηση του έργου του ενώ, θα γίνει αναφορά στη σημασία του ηθικού κλίματος για την ισχυροποίηση της κουλτούρας στο σχολείο. Τέλος, θα προσδιοριστούν οι κρίσιμες δεξιότητες του διευθυντή της σχολικής μονάδας προκειμένου να αναπτύξει υπευθυνότητα και ήθος και, να οδηγήσει το σύστημα στην ευδαιμονία και την αποτελεσματικότητα.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 30 ώρες, 1,2 ΕCTS

 

Μέρος Γ: Ειδικά θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης

Τίτλος Θ.Ε.13: Μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.13

Στην ενότητα αυτή οι επιμορφούμενοι θα έλθουν καταρχήν σε επαφή με Μοντέλα και θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με την εκπαίδευση και την επαγγελματικής ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Εν συνεχεία θα αναλυθεί το περιεχόμενο των σχετικών προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης ώστε να αναδειχθεί ο ρόλος τους στην κατάκτηση μιας ισχυρής επαγγελματικής ταυτότητας εκ μέρους των εκπαιδευτικών.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 20 ώρες, 0,8 ΕCTS

Τίτλος Θ.Ε.14: Σχολείο και Οικογένεια: Δυναμικές Αλληλεπιδράσεις

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.14

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με το δυναμικό χαρακτήρα της αλληλεπίδρασης σχολείου-οικογένειας καθώς και να αναδείξει τις μορφές και τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει αυτή η σχέση.

Πιο συγκεκριμένα η ενότητα αρχικά στοχεύει στο να παρουσιάσει τις θεωρίες της πολιτισμικής αναπαραγωγής του Bourdieu και των «κωδίκων» του Bernstein ως τα βασικά πλαίσια ερμηνείας της συσχέτισης της οικογένειας με τη σχολική επιτυχία ή αποτυχία αντίστοιχα. Εν συνεχεία η συζήτηση εξειδικεύεται στην παρουσίαση συγκεκριμένων μορφών που μπορεί να πάρει η εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους καθώς στην ανάλυση των επιπτώσεων που αυτή η εμπλοκή έχει σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία.

Τέλος η ενότητα κλείνει με την παράθεση των βασικών μοντέλων που μπορούν να περιγράψουν τη σχέση σχολείου-οικογένειας ως διακριτών θεσμών που συνεργάζονται για την εκπαίδευση των νέων ανθρώπων.

 

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 30 ώρες, 1,2 ΕCTS

 

Τίτλος Θ.Ε.15: Σχολικός εκφοβισμός: Τρόποι διαχείρισης και αντιμετώπισης

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.15

Σκοποί τις θεματικής ενότητας είναι να προσδιορίσει και να οριοθετήσει το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, να παρουσιάσει τα διάφορα είδη με τα οποία μπορεί να εκδηλωθεί το εν λόγω φαινόμενο, να αποτυπώσει τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθητών που εμπλέκονται είτε με την ιδιότητα του θύτη, είτε με αυτή του θύματος, να επισημάνει τα σημαντικότερα αίτια που οδηγούν στην εκδήλωσή του, καθώς και τις βασικότερες συνέπειες (βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες) τόσο για τις θύτες όσο και για τα θύματα και τέλος να παραθέσει τις πιο σημαντικές λύσεις που έχουν προταθεί για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση του φαινομένου σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Ειδική αναφορά γίνεται σε έρευνες και προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 30 ώρες, 1,2 ΕCTS

 

Τίτλος Θ.Ε.16: Διαχείριση προβλημάτων της συμπεριφοράς στη σχολική τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και μοντέλα παρέμβασης

 

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.16

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να εξοικειώσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με τη διαχείριση των προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική τάξη μέσα από την περιγραφή σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο των διαφορετικών σχετικών προσεγγίσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα αρχικά αποσαφηνίζει την έννοια της διαχείρισης της σχολικής τάξης με έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση προβληματικών συμπεριφορών.  Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην τυπολογία και τα αίτια των προβλημάτων συμπεριφοράς καθώς επίσης και στη σπουδαιότητα της επιτυχημένης διαχείρισης της σχολικής τάξης. Τέλος, παρουσιάζονται μοντέλα παρέμβασης του εκπαιδευτικού με στόχο τη διασφάλιση ενός διδακτικού μαθησιακού περιβάλλοντος που θα συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 20 ώρες, 0,8 ΕCTS

 

Τίτλος Θ.Ε.17: Οργάνωση σχολικών εκδρομών: Μεγιστοποιώντας τα εκπαιδευτικά οφέλη

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.17

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με το σχεδιασμό εκπαιδευτικών εκδρομών ώστε αυτές να αποβαίνουν χρήσιμες μαθησιακές εμπειρίες για τους μαθητές αλλά και να ενισχύουν τους σκοπούς του κυρίως σχολικού προγράμματος. Έτσι στην ενότητα αυτή συζητούνται τόσο η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τις εκπαιδευτικές εκδρομές όσο όμως και οι δυνατότητες των εκδρομών να προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης των μαθητών.

Παράλληλα η ενότητα προσφέρει χρήσιμα εργαλεία για την παιδαγωγική αξιοποίηση και την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που βασίζονται σε εξορμήσεις σε διάφορους εκτός του σχολείου προορισμούς ενώ επίσης προσφέρει και σημαντικό αριθμό διδακτικών ιδεών που διευρύνουν τους τρόπους που μέχρι σήμερα οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τέτοιες ευκαιρίες.

 

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 10 ώρες, 0,4 ΕCTS

 

Τίτλος Θ.Ε.18: Η μετάβαση του μαθητή από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.18

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να εξοικειώσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με τη διαδικασία μετάβασης του μαθητή από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο. Πιο συγκεκριμένα η ενότητα αρχικά αποσαφηνίζει την έννοια της μετάβασης και εστιάζει στην ανάδειξη της σημασίας της επιτυχούς μετάβασης στη γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις θεωρητικές προσεγγίσεις του ζητήματος της Μετάβασης και στους παράγοντες που επηρεάζουν την έκβασή της. Τέλος, παρουσιάζονται πρακτικές με τη μορφή προγραμμάτων με έμφαση τόσο στο γνωστικό όσο και στον συναισθηματικό τομέα του μαθητή.

 

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 20 ώρες, 0,8 ΕCTS