Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Επιμέρους Θεματικών Ενοτήτων:

 

Τίτλος ενότητας

Εβδομάδα

Ώρες

ECTS

Μέρος Α: Βασικές Έννοιες για την Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Θ.Ε.1: Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηγεσία στο Σύγχρονο Σχολείο

1η-2η

20

0,8

Θ.Ε.2: Εισαγωγή στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) στην Εκπαίδευση

3η-4η

20

0,8

Θ.Ε.3: Εισαγωγή στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) στην Εκπαίδευση

5η-6η

20

0,8

Θ.Ε.4: Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση ανά τον κόσμο και η εφαρμογή της στην Ελληνική Πραγματικότητα

7η-8η

20

0.8

Θ.Ε.5: Η συστημική προσέγγιση της ΔΟΠ με στόχο την εφαρμογή της στην Εκπαίδευση

9η-10η

 

20

0,8

Θ.Ε.6: Εφαρμογές χαρακτηριστικών της ΔΟΠ στην Εκπαίδευση

11η-12η

20

0,8

Μέρος Β: Κρίσιμες στρατηγικές και μέθοδοι στην εκπαιδευτική διοίκηση

Θ.Ε.7: Προώθηση καινοτομιών και μεταρρυθμίσεων στο σχολείο (μέρος Α)

13η-14η

20

0,8

Θ.Ε.8: Προώθηση καινοτομιών και μεταρρυθμίσεων στο σχολείο (μέρος Β)

15η-16η

20

0,8

Θ.Ε.9: Η συναισθηματική νοημοσύνη στο σχολείο: Αναπτύσσοντας συναισθηματικά ευφυή σχολεία και θετικές συμπεριφορές στην Εκπαίδευση

17η-18η

20

0,8

Θ.Ε.10: Η διοίκηση των ταλέντων (talent management) στο σύγχρονο Σχολείο: Θεωρητικό πλαίσιο, πρακτικά βήματα και δεξιότητες για ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και βελτίωση των αποτελεσμάτων του σχολείου

19η-21η

30

1,2

Θ.Ε.11: Στρατηγική επικοινωνία και ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης συγκρούσεων στο σχολείο

22η-24η

30

1,2

Θ.Ε.12:  Ηθικές διαστάσεις και υπευθυνότητα της ηγεσίας: αξίες, κουλτούρα και ευημερία στο σχολείο

25η-27η

30

1,2

Μέρος Γ: Ειδικά θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης

Θ.Ε.13: Μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών

28η-29η

20

0,8

Θ.Ε.14: Σχολείο και Οικογένεια: Δυναμικές Αλληλεπιδράσεις

30η-32η

30

1,2

Θ.Ε.15: Σχολικός εκφοβισμός: Τρόποι διαχείρισης και αντιμετώπισης

33η-35η

30

1,2

Θ.Ε.16: Διαχείριση προβλημάτων της συμπεριφοράς στη σχολική τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και μοντέλα παρέμβασης

36η-37η

20

0,8

Θ.Ε.17: Οργάνωση σχολικών εκδρομών: Μεγιστοποιώντας τα εκπαιδευτικά οφέλη

38η

10

0,4

Θ.Ε.18: Η μετάβαση του μαθητή από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

39η-40η

20

0,8

Σύνολο

40 εβδομάδες

400 ώρες

16