Αξιολόγηση προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου, διοικητικής υποστήριξης, κ.λπ., ο/η κάθε εκπαιδευόμενος/η καλείται να συμπληρώσει ηλεκτρονικά ερωτηματολόγιο που θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του προγράμματος. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στη συμπλήρωση του εν λόγω ερωτηματολογίου αξιολόγησης δεν χορηγείται το σχετικό Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.