Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού

Το πρόγραμμα προσφέρεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω πρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ειδικότερα οι συμμετέχοντες μετά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα αποκτούν κωδικούς πρόσβασης σε πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης στην οποία βρίσκεται αναρτημένο το επιμορφωτικό υλικό του προγράμματος κατανεμημένο ανά εβδομάδα μελέτης.

Συγκεκριμένα το υλικό αυτό για την κάθε μια θεματική ενότητα του προγράμματος αποτελείται από:

 • Πίνακα περιεχομένων
 • Περιγραφή του σκοπού της θεματικής ενότητας
 • Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (ώστε οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίζουν τι θα πρέπει να έχουν καταφέρει να μάθει στο τέλος της κάθε Θ.Ε.)
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στις οποίες εισάγεται το προς παρουσίαση θέμα και προαναγγέλλεται η δομή των ενοτήτων που ακολουθούν.
 • Το κυρίως μέρος του επιμορφωτικού υλικού στο οποίο αναλύεται διεξοδικά το κάθε θέμα.
 • Παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης με βάση τα οποία διασυνδέονται οι θεωρητικές αρχές με συγκεκριμένα στοιχεία και εφαρμογές από το πεδίο της εκπαιδευτικής πράξης.
 • Σύνοψη στην οποία επαναλαμβάνονται τα κύρια σημεία της θεματικής ενότητας
 • Παράλληλα κείμενα (παρατίθενται τουλάχιστον δυο κείμενα στα Ελληνικά εγκρίτων επιστημόνων από τεύχη παιδαγωγικών περιοδικών, πρακτικών εκπαιδευτικών επιστημονικών συνεδρίων ή από κεφάλαια βιβλίων, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν περαιτέρω στα υπό ανάλυση θέματα).
 • Βιβλιογραφικές αναφορές (παρατίθεται πλήρης κατάλογος τόσο των ελληνικών όσο και των διεθνών αναφορών που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του επιμορφωτικού υλικού).
 • Χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο (σε αρκετές περιπτώσεις παρατίθεται ένας μικρός αριθμός προσεκτικά επιλεγμένων διευθύνσεων του διαδικτύου οι οποίες περιλαμβάνουν χρήσιμο και συναφές με την εκάστοτε θεματική ενότητα υλικό και ιδέες εκπαιδευτικών εφαρμογών).
 • Γλωσσάρι όρων (μέσα στο κυρίως κείμενο κρίσιμοι όροι ή ονόματα σημαντικών παιδαγωγών παρατίθενται ως υπερσύνδεσμοι πατώντας πάνω στους οποίους οι εκπαιδευόμενοι οδηγούνται σε ένα γλωσσάρι με περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτούς).
 • Ασκήσεις αξιολόγησης: Στο τέλος της κάθε θεματικής ενότητας υπάρχει ένας αριθμός (περίπου 8-10) ασκήσεων αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων. Μία από αυτές τις ασκήσεις είναι μια ερώτηση σύντομη ανάπτυξης ενός ζητήματος η οποία λαμβάνει απαντήσεις έκτασης έως 300 λέξεων το μέγιστο. Όλες οι υπόλοιπες ασκήσεις είναι κλειστού τύπου και οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τις σωστές απαντήσεις για αυτές τις ασκήσεις με το τέλος της προσπάθειάς τους. Το σύνολο της βαθμολογίας για κάθε θεματική ενότητα είναι 100 βαθμοί (η ανοικτή ερώτηση συνήθως αφορά 25-30 βαθμούς). Η φοίτηση στο πρόγραμμα θεωρείται επιτυχής εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν επίδοση κατά μέσο όρο σε όλες τις θεματικές ενότητες τουλάχιστον 50%.